Adatkezelés, adatvédelem és cookie kezelés

Felhasználási feltételek, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató és sütikezelés a www.eleszto.hu oldalhoz

1. Felhasználási feltételek
2. Adatvédelmi tájékoztató
3. Süti kezelés

1. Felhasználási feltételek

1. 1. Általános bevezetés

A www.eleszto.hu weboldal a Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság (továbbiakban Lesaffre Magyarország Kft. vagy Szolgáltató) (székhely: 1222 Budapest, Gyár u. 5-9., cégjegyzékszám: 01-09-461086) kezelésében áll.

A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban “Felhasználó”) elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

1.2. Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban “feltöltött tartalmak”) szerzői vagy védjegyjogai a Lesaffre Magyarország Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

1.3. Felhasználó által feltöltött tartalom

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Felhasználó és a Lesaffre Magyarország Kft. között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Felhasználó által Feltöltött tartalom tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a Felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.

A Felhasználó elismeri, hogy az eleszto.hu weboldalon általa hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső Feltöltött tartalmak szerzője, vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkezik azok feltöltésére, közzétételére, felhasználására. A Felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

A Felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályokat sértő, vagy közerkölcsbe ütköző, vagy egyszerűen az eleszto.hu oldal közösségéhez nem illő Feltöltött tartalmakat előzetes tájékoztatás nélkül bármilyen módon módosíthatja, vagy törölheti. A sértő tartalmat feltöltő, vagy a Szolgáltató által nem az eleszto.hu weboldalon elvárható viselkedést tanúsító Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kitilthatja az eleszto.hu weboldalról.

1.4. Felelősség kizárása

Az eleszto.hu webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

Az eleszto.hu harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Lesaffre Magyarország Kft. nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Lesaffre Magyarország Kft. nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Lesaffre Magyarország Kft. nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és feltöltött tartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Lesaffre Magyarország Kft. tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik fél jogait, vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől a felróhatóan okozott kár megtérítését követelheti.

A feltöltött tartalmakat a Lesaffre Magyarország Kft. jogosult belátása szerint szerkeszteni, módosítani, eltávolítani. A Lesaffre Magyarország Kft. bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért a Lesaffre Magyarország Kft. nem felel.

A Lesaffre Magyarország Kft. nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

A Lesaffre Magyarország Kft. a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

2. Adatvédelmi tájékoztató

2.1. Az adatkezelő megnevezése

Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság (rövidítve
Lesaffre Magyarország Kft.)
cégjegyzékszáma: 01-09-461086,
adószám: 12052097-2-43,
székhely: 1222 Budapest, Gyár u. 5-9.,
tel.: (06-1) 226-6311,
fax: (06-1) 226-5011,
e-mail: marketing.hu@lesaffre.com
levélcím: 1775, Budapest, Pf. 103.)
adatvédelmi tisztviselő: dr. Csiky Ottó ügyvéd, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 990, e-mail: drcsikyotto@gmail.com

2.2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. sz. tv.
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

2.3. A kezelt adatok köre

Az eleszto.hu weboldalra regisztráló személytől az alábbi adatokat kérjük:

 • felhasználónév
 • jelszó
 • e-mail cím

2.4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a recept adatbázis fenntartása.

2.5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

2.6. Az adatkezelés módja

Az adatkezelés módja elektronikus.

2.7. Az adatkezelés időtartama

Leiratkozásig, a regisztrációs adatok törlését követően azonban a feltöltött receptek fent maradnak az oldalon.

2.8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz kizárólag a Lesaffre Magyarország Kft. alkalmazottai férhetnek hozzá. Ha bármilyen adatvédelmi incidensre sor kerül, akkor a Lesaffre Magyarország Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak elhárítása céljából.A Lesaffre Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől
arról, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • Az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét) A Lesaffre Magyarország Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Lesaffre Magyarország Kft.-től személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a Lesaffre Magyarország Kft.-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz való jog

Ön a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Ön által feltöltött receptet az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az Ön által feltöltött receptet a Lesaffre Magyarország Kft. ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Lesaffre Magyarország Kft. tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a 2.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

2.10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

A NAIH elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL: https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

A jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerin

RegisztrációElvesztettem a jelszavam
Felhasználónév
Jelszó
Jelszó megerősítése
Email
Felhasználónév vagy jelszó